Sursa de finanţare: Proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

Beneficiar: Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Perioada de implementare: 24.11.2017 – 24.05.2020

Valoarea totală a proiectului: 2.699.703,84 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este: 2.267.315,57 lei, iar cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului este: 432.388,27 lei

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea capacității autorităților și instituțiilor publice de a promova valori precum cinste, probitate, onestitate, în special prin creşterea transparenţei, a gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor etice, a eficienței aplicării instrumentelor specifice şi printr-o cultură a responsabilităţii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Sprijin pentru fundamentarea deciziilor de actualizare a cadrului general pentru definirea, facilitarea aplicării și monitorizarea conformității cu normele de conduită;

 • O mai bună valorificare a potențialului utilizării tehnologiilor IT în activitatea consilierilor de etică, inclusiv prin actualizarea instrumentelor existente;

 • Elaborarea și inițierea implementării unei strategii de comunicare în legătură cu standardele etice și obligațiile privind conduita din administrație, pe o perioadă de 3-4 ani;

 • Un sistem coerent de abordare a cerințelor privind dezvoltarea de cunoștințe, competențe și abilități în legătură cu standardele etice și aplicarea lor ulterioară, în activitățile curente.

Grupul țintă al proiectului:

 • Personal din autoritățile și instituțiile publice: 800 persoane (o persoană poate avea concomitent una, două sau toate calitățile menționate mai jos), dintre acestea:

 • 700 persoane reprezentând utilizatori actuali ai platformei informatice pentru raportările privind respectarea normelor de conduită şi situaţia implementării procedurilor disciplinare;

 • 350 persoane reprezentând grup-țintă în activitățile de formare destinate consilierilor de etică, potențialilor consilieri de etică și managerilor din autorități și instituții publice;

 • 10 funcționari din cadrul instituțiilor direct responsabile cu îndeplinirea activităților prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020, Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și Strategia privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020

 • Demnitari și aleși locali: 50 persoane

Rezultate așteptate:

 • O analiză cu privire la nevoile de dezvoltare în domeniul definirii, facilitării aplicării și monitorizării conformității cu normele de conduită,
 • 16 evenimente regionale tip consultare publică, câte 2 în fiecare regiune de dezvoltare, în 2 secțiuni distincte – una destinată persoanelor care își desfășoară activitatea în cadrul autorităților și instituțiilor publice și una destinată publicului,
 • Un sondaj privind percepția în rândul cetățenilor cu privire la etica/ conduita în administrație,
 • Un sondaj privind percepția în rândul personalului din cadrul administrației publice cu privire la etica/conduita în administrație,
 • O analiză privind potențialul utilizării tehnologiilor IT în activitatea consilierilor de etică,
 • Aplicația informatică utilizată de consilierii de etică pentru raportările privind respectarea normelor de conduită şi situaţia implementării procedurilor disciplinare, dezvoltată și funcțională,
 • Sesiune de formare pentru utilizatorii aplicației informatice,
 • O strategie de comunicare pe termen mediu (3-4 ani) pe teme în legătură cu regulile privind conduita,
 • Identitate vizuală asociată scopului și obiectivelor comunicării pe tema eticii și integrității în funcția publică,
 • Identitate vizuală asociată scopului și obiectivelor exercitării mandatului/funcției/atribuțiilor de consilier de etică,
 • O campanie publică de conștientizare cu privire la standardele privind cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice,
 • O conferință internațională pe tema regulilor, practicilor și experiențelor naționale și internaționale în domeniul prevenirii corupției prin oferirea de sprijin personalului din administrație pentru luarea unor decizii etice, în conformitate cu regulile privind conduita,
 • Un volum intitulat ”ETICA: reguli, practici și experiențe naționale și internaționale”,
 • Un program-pilot de formare a consilierilor de etică, cu 2 module distincte – unul pentru consilierii de etică în funcție și unul pentru persoane care ar trebui îndeplinească și se califică pentru funcția de consilier de etică,
 • Un program de formare destinat managerilor din autorități și instituții publice
 • Un program de formare destinat conducătorilor de instituții care au calitatea de demnitar sau de ales local,
 • 100 de consilieri de etică selectați și instruiți,
 • 100 de potențiali consilieri de etică selectați și instruiți,
 • 150 de manageri selectați și instruiți,
 • 50 demnitari și aleși locali selectați și instruiți,
 • 3 comunități de practică pentru consilierii de etică,
 • Un raport final privind formarea în sistem pilot, cu propuneri și recomandări pentru viitor,
 • Un raport final cu privire la organizarea și parcurgerea procedurilor de transparență decizională și consultare publică,
 • Un raport sintetic cu privire la principalele repere utilizate în cadrul activităților de inventariere a necesarului de dezvoltare și a celor de organizare și parcurgere a procedurilor extinse de transparență decizională și consultare publică.