Sursa de finanţare: Proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

Beneficiar: Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Perioada de implementare: 34 luni, conform contractului de finanţare, cu modificările ulterioare

Valoarea totală a proiectului: 2.551.072,84 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este: 2.142.489,53 lei, iar cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului este: 408.583,31 lei

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea capacității autorităților și instituțiilor publice de a promova valori precum cinste, probitate, onestitate, în special prin creşterea transparenţei, a gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor etice, a eficienței aplicării instrumentelor specifice şi printr-o cultură a responsabilităţii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Sprijin pentru fundamentarea deciziilor de actualizare a cadrului general pentru definirea, facilitarea aplicării și monitorizarea conformității cu normele de conduită;

 • O mai bună valorificare a potențialului utilizării tehnologiilor IT în activitatea consilierilor de etică, inclusiv prin actualizarea instrumentelor existente;

 • Elaborarea și inițierea implementării unei strategii de comunicare în legătură cu standardele etice și obligațiile privind conduita din administrație, pe o perioadă de 3-4 ani;

 • Un sistem coerent de abordare a cerințelor privind dezvoltarea de cunoștințe, competențe și abilități în legătură cu standardele etice și aplicarea lor ulterioară, în activitățile curente.

Grupul țintă al proiectului:

 • Personal din autoritățile și instituțiile publice: 800 persoane (o persoană poate avea concomitent una, două sau toate calitățile menționate mai jos), dintre acestea:

 • 700 persoane reprezentând utilizatori actuali ai platformei informatice pentru raportările privind respectarea normelor de conduită şi situaţia implementării procedurilor disciplinare;

 • 350 persoane reprezentând grup-țintă în activitățile de formare destinate consilierilor de etică, potențialilor consilieri de etică și managerilor din autorități și instituții publice;

 • 10 funcționari din cadrul instituțiilor direct responsabile cu îndeplinirea activităților prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020, Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și Strategia privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020

 • Demnitari și aleși locali: 30 persoane

Rezultate așteptate:

 • O analiză cu privire la nevoile de dezvoltare în domeniul definirii, facilitării aplicării și monitorizării conformității cu normele de conduită,
 • 14 evenimente regionale tip consultare publică, câte 2 în fiecare regiune de dezvoltare, în 2 secțiuni distincte – una destinată persoanelor care își desfășoară activitatea în cadrul autorităților și instituțiilor publice și una destinată publicului,
 • Un sondaj privind percepția în rândul cetățenilor cu privire la etica/ conduita în administrație,
 • Un sondaj privind percepția în rândul personalului din cadrul administrației publice cu privire la etica/conduita în administrație,
 • O analiză privind potențialul utilizării tehnologiilor IT în activitatea consilierilor de etică,
 • Aplicația informatică utilizată de consilierii de etică pentru raportările privind respectarea normelor de conduită şi situaţia implementării procedurilor disciplinare, dezvoltată și funcțională,
 • Sesiune de formare pentru utilizatorii aplicației informatice,
 • O strategie de comunicare pe termen mediu (3-4 ani) pe teme în legătură cu regulile privind conduita,
 • Identitate vizuală asociată scopului și obiectivelor comunicării pe tema eticii și integrității în funcția publică,
 • Identitate vizuală asociată scopului și obiectivelor exercitării mandatului/funcției/atribuțiilor de consilier de etică,
 • O campanie publică de conștientizare cu privire la standardele privind cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice,
 • Un program-pilot de formare a consilierilor de etică, cu 2 module distincte – unul pentru consilierii de etică în funcție și unul pentru persoane care ar trebui îndeplinească și se califică pentru funcția de consilier de etică,
 • Un program de formare destinat managerilor din autorități și instituții publice
 • Un program de formare destinat persoanelor care au calitatea de demnitar sau de ales local,
 • 100 de consilieri de etică selectați și instruiți,
 • 100 de potențiali consilieri de etică selectați și instruiți,
 • 150 de manageri selectați și instruiți,
 • 30 demnitari și aleși locali selectați și instruiți,
 • 3 comunități de practică pentru consilierii de etică,
 • Un raport final privind formarea în sistem pilot, cu propuneri și recomandări pentru viitor,
 • Un raport final cu privire la organizarea și parcurgerea procedurilor de transparență decizională și consultare publică,
 • Un raport sintetic cu privire la principalele repere utilizate în cadrul activităților de inventariere a necesarului de dezvoltare și a celor de organizare și parcurgere a procedurilor extinse de transparență decizională și consultare publică.